Gitee - 基于 Git 的代码托管和研发协作平台

口口导航网 345 0

Gitee.com(码云) 是 OSCHINA.NET 推出的代码托管平台,撑持 Git 和 SVN,供给免费的私有仓库托管。目前已有超越 600 万的开发者选择 Gitee。

随机文章推荐

丝印反查

Gitee - 基于 Git 的代码托管和研发协作平台-第1张图片

爆料网

CKU官网

Gitee - 基于 Git 的代码托管和研发协作平台-第2张图片


标签: 码云 Gitee 代码托管

抱歉,评论功能暂时关闭!